Verslag jaarvergadering 10 december 2017

Verslag jaarvergadering 10 december 2017

 

Skivereniging Sint Bernard Nijmegen/Wijchen

 

Locatie                                   de Wijchense Berg Alverna

Aanvang                                11.30uur

Aanwezig waren                            leden en 4 bestuursleden

Bestuursleden zijn             Jacco Bosch (voorzitter)

Margot Bom secretariaat

Suzanne Verspeek

Marium Lahm Notulist

Afwezig met bericht             Inge Hermans , Elbert Borren.

 

Agenda:

1: opening

2: ingekomen stukken

3: Lief en Leed

4: verslag jaarvergadering van 12 december 2016

5: jaarverslag St. Bernard

6: financieel overzicht boekjaar 01.04.16-31.03.17

7: verslag kascommissie/benoemen nieuwe kascommissie

8: plannen en activiteiten nieuwe jaar

9: rondvraag

10: sluiting

 

1: Opening

Welkom door de voorzitter.

2: Ingekomen stukken

Er zijn 2 schriftelijke afmeldingen binnen gekomen. Jacco geeft aan dat we meer rekening moeten houden met het voetballen.        … want Elbert is helaas weer afwezig in verband met een belangrijke voetbalwedstrijd van FC Utrecht..

3: Lief en leed

Jacco memoreert het overlijden op 28 augustus jl. van Ton Verhey op 76 jarige leeftijd. Ton heeft zich vele jaren als voorzitter en later als lid van de activiteitencommissie ingezet voor onze vereniging. Door zijn ziekte was hij de laatste jaren minder aanwezig ,maar hij bleef ook via Elly betrokken bij de vereniging. Tijdens een mooie dienst is afscheid van Ton genomen . Daarbij was ook een groot aantal Sint-Bernard leden aanwezig.

4: Verslag jaarvergadering van 12 december 2016

Verslag jaarvergadering 2016 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen vragen over en het verslag wordt goedgekeurd.

5: Jaarverslag 2016-2017

Het verenigingsjaar loopt van 1 april – tot 31 maart. Wij houden dit ook zo aan.

Het bestuur bestond uit : Jacco, Margo, Suzanne en Marium

Het aantal trainingen is verminderd. Heel trouw zijn de leden van de Nordic Walking groep op maandagmiddag bij Lilian. Lilian doet dat al 12,5jaar . Dus een bescheiden cadeautje voor de jubilaris.

Jos is ook jubilaris : hij is nl al 10 jaar bij Sint Bernard.

Henk is ook enthousiast als trainer bezig. Nog geen jubileum, maar wel een bedankje.

Ruud heeft aangegeven om er miv van dit seizoen mee te stoppen. Maar hij kan toch geen afscheid nemen en zal af en toe invallen voor Jos

Ruud neemt nu het woord: Hij geeft aan dat hij het leuk vindt iedereen weer te zien. Hij had in het voorjaar wat last van pijn(tjes) en besloot te stoppen met de training geven. Maar hij komt er op terug. Hij komt de groep weer 1 keer per maand trainen. Het houdt hem lichamelijk fit, maar ook geestelijk want elke keer als hij naar Wijchen rijdt oefent hij de namen . Zodat hij niet door de mand valt als 65 plusser.

Applaus van de aanwezigen en ook hij krijgt een cadeautje.

Trainingen dit jaar waren:

Sneeuwfit in de winter op zondagmorgen.

Nordic gidsgroep maandagmiddag het gehele jaar.

6: Financieel overzicht

Er is een negatief saldo van bijna € 3400 . Dit komt door de uitgave aan de shirts. De penningmeester geeft aan dat we er nog steeds goed voorstaan . Het saldo is voldoende .

De trainingen zijn kostendekkend. Daarom blijven ook dit jaar de bijdrage van de leden gelijk.

Vraag van Mariette n.a.v. de retributie. ;

“Is het nog steeds zinvol om lid te zijn van de Nederlandse Skivereniging nu de retributie zo terug loopt? “

Antwoord Jacco : De NSV heeft de retributie op zijn kop gezet. Als club betalen wij €250 aan de NSV aan marketing etc.

Voor leden van de NSV wordt € 10 p.p. terug gegeven.

Voor clubleden : € 1,– . Daardoor ontloopt het elkaar niet meer zo .

Wat betekent het echter als wij de lijn met de NSV doorbreken ? Als bestuur willen we dit gaan bekijken. Zaken als een nieuw reglement – nieuwe statuten, verzekeringen van bestuur en leden tijdens de trainingen zullen aangepast moeten worden. Heel veel gaat dit kosten en weegt dit op tegen de te maken kosten?

Vraag: Zijn er meer verenigingen die hier mee kampen.

Antwoord: Dit besluit is op de algemene ledenvergadering van de NVS genomen. Wel is het zo dat in het westen de verenigingen groter zijn (1000leden) en dat dan de berekeningen anders uitvallen.

Maar we stellen de lijst zo creatief mogelijk op.

7: Verslag Kascommissie

De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en het beleid van de penningmeester goedgekeurd. Daarna volgt decharge voor de penningmeester.

N.a.v. verzoek van het bestuur zal de kascommissie weer uit Elbert Borren en Peter IJsink bestaan.

Dank aan Suzanne voor haar inzet en nauwkeurige wijze van penningmeester zijn.

8: Plannen voor het volgend jaar.

Er gaat niets veranderen . Het tarief van de strippenkaart blijft gelijk . De jaarlijkse contributie blijft 2 strippen . Deze worden per 1 januari van het saldo afgeschreven.

9: Plannen en activiteiten afgelopen jaar en voor volgend jaar.

16 mei was de wandeltocht in Beek

26 juni : fietstocht Opheusden

29 oktober: nachtwandeling met de IVN

Dit jaar zijn voor iedereen nieuwe shirts aangeschaft.

Er is een nieuwe website gelanceerd. Misschien wordt het mogelijk om de nieuwsbrief te vervangen door mededelingen via de website. Margot zal overleggen met de website bouwer.

Er is weer een opfrisavond geweest voor de reeds bestaande reanimatie groep

Dit jaar is ook een nieuwe groep begonnen met de reanimatiecursus. Deze groep zal nog een herhalingscursus aangeboden krijgen.

Jacco geeft het belang aan van deze cursussen. Dankzij de inzet van Henk Leurdijk kunnen we dit aanbieden. We worden allemaal wat ouder en het is belangrijk dat er voldoende vaardigheid is in de groep.

Voor volgend jaar oriënteert de activiteitencommissie zich op mogelijk een nieuwe “wad” wandeling. Naar Schiermonnikoog. Na handopsteken blijkt er voldoende interesse te zijn om dit nader te bekijken.

10 : Rondvraag.

Michael vraagt of er dit jaar weer een Nieuwjaars borrel zal zijn.

Jacco zal dit overleggen. Mededeling volgt later.

 

Einde van de vergadering 12 uur .

 

En de worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, kaasbroodjes en het Kerstbrood waren zo goed als op.