Soort leden

De Nederlandse Skivereniging verplicht ons om onderscheid te maken tussen leden die wel of geen lid zijn van de Nederlandse Skivereniging. Iedereen die geen lid van is van de NSkiV moet door ons als NSkiV-clublid worden aangemeld. De penningmeester van de Nederlandse Skivereniging brengt ons hiervoor jaarlijks extra kosten (contributie) in rekening waarvan we overigens een klein deel via de zogenaamde retributie terugontvangen.

Welke soorten leden kent Sint Bernard?

Sint Bernard hanteert de volgende definities voor leden en de daarvoor geldende financiële regels:

  1. Verenigingsslid: je bent lid van de Nederlandse Skivereniging en neemt actief deel aan de trainingen; je betaalt contributie en de aan de training verbonden kosten (strippenkaart).
  2. Vriend van Sint Bernard: je bent geen lid van de Nederlandse Skivereniging en neemt niet deel aan de trainingen. De kosten bedragen 10.00

Voor beide vormen geldt:

  • je ontvangt elke maand de digitale nieuwsbrief, met allerlei informatie over trainingen, tips en andere wetenswaardigheden;
  • je kunt deelnemen aan de clubactiviteiten, waarbij per activiteit een eigen bijdrage kan worden gevraagd;

De contributie van de Skivereniging Sint Bernard voor het jaar 2010 en 2011 bedraagt 2 strippen.

Verzekering: Deelname aan trainingen/cursussen is voor eigen risico, mits dit risico niet door een andere (ziektekosten) verzekering of bv de doorlopende (reis)verzekering van Nederlandse Skivereniging is gedekt.
Wel heeft de vereniging een “Aansprakelijkheid Verenigingenverzekering” afgesloten. Deze dekt de schade aan derden in zoverre deze schade redelijkerwijze niet te voorkomen was.

De lidmaatschapsvormen van de Nederlandse ski Vereniging (NSkiV)

Sinds jaar en dag kent de Nederlandse Ski Vereniging het zogenaamde Hoofdlidmaatschap: dat is de gebruikelijke term voor het “normale” lidmaatschap van de NSkiV. Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld. Het lid ontvangt hiervoor een compleet dienstenpakket. Dit betreft o.a. de ledenvoordelen en – aanbiedingen, zoals te vinden op www.sneeuwtrips.nl en daarnaast het recht om deel te nemen aan alle wedstrijden, kampioenschappen en andere sportprogramma’s die de NSkiV organiseert. Bovendien ontvangt het Hoofdlid het Ski Magazine. En daarnaast kan het Hoofdlid – door aanvullende premie te betalen – ook een of meer verzekeringen afsluiten.

Naast dit Hoofdlidmaatschap kent de NSkiV ook al heel lang het Gezinslidmaatschap. Gezinsleden betalen minder. Het dienstenpakket is gelijk aan dat van het Hoofdlid, maar zij ontvangen niet het Ski Magazine en andere periodieke uitgaven. De gedachte hierachter is simpel: het heeft geen zin om het Ski Magazine meer dan éénmaal naar een adres te sturen. Bovendien kan een Gezinslid geen zelfstandige verzekeringen afsluiten; dat is voorbehouden aan de Hoofdleden.

Sinds enkele jaren is hieraan een derde lidmaatschapsvorm toegevoegd, namelijk het NskiV-clublidmaatschap. Het NSkiV – clublidmaatschap komt bijna geheel overeen met het Gezinslidmaatschap: de contributies zijn gelijk, de dienstenpakketten zijn gelijk, en ook het NSkiV clublid ontvangt niet het Ski Magazine en kan zich niet zelfstandig verzekeren. Het belangrijkste verschil tussen het NSkiV – clublidmaatschap en het Gezinslidmaatschap is de aanmelding van het NSkiV-clublid via zijn of haar “eigen” lokale of regionale skivereniging gebeurt, en niet door het lid zelf.

De invoering van het NSkiV-clublidmaatschap is een gevolg van een statutenwijziging die enkele jaren terug van kracht is geworden. In de nieuwe structuur is vastgelegd dat onze lidverenigingen “hun” leden ook als NSkiV-clublid bij de NSkiV aanmelden uiteraard alleen voor zover die dat nog niet zijn. De vereniging draag voor elk aldus opgegeven lid contributie af aan de Nederlandse Ski Vereniging. Of een vereniging dat bedrag al niet rechtstreeks doorbelast aan betreffende leden is overigens een eigen beslissing van die vereniging: daar wordt verschillend mee omgegaan.

Een vereniging die zich aan deze regels houdt, krijgt daarvoor natuurlijk een en ander terug: een dienstenpakket voor lidverenigingen. Dat pakket bevat diverse vormen van verenigingsondersteuning (waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van projectsubsidies) het blad SportUpdate, verschillende kortingsregelingen, opleidingen, etc.

Elke lidvereniging ontvangt van de NSkiV een financiële bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal hoofd, gezins en club leden.

Samenvattend is het dus zo dat iemand niet lid kan zijn van een lokale of regionale vereniging zonder ook op een of andere manier lid te zijn van de Nederlandse Ski Vereniging. Het aanmelden bij de NSkiV van haar leden is één van de verplichtingen die een vereniging op zich neemt door als vereniging te kiezen voor het lidmaatschap van de NSkiV.

Of iemand NSkiV-clublid (zonder Ski Magazine en zonder het recht om verzekeringen af te sluiten) dan wel Hoofdlid wil zijn, is ieders eigen keuze.

Den Haag, november 2005