Verslag jaarvergadering 16 december 2018

Vergadering 16 december 2018

 

Tijd : na afloop van de training (11.30uur)

Agenda:

1: opening

2: ingekomen stukken

3: verslag jaarvergadering van december 2017

4: jaarverslag St. Bernard

5: financieel overzicht boekjaar 01.04.2017- 31.03.2018

6: verslag kascommissie/benoemen nieuwe kascommissie

7: plannen en activiteiten nieuwe jaar

8: rondvraag

9: sluiting.

 

Opkomst : 28 personen

Bericht van verhindering Michael , Rens en Lucie

 

1: Welkomstwoord door de voorzitter.

Er zijn 2 schriftelijke afmeldingen en 1 afmelding is mondeling doorgegeven.

2: Jaarverslag van 10 december 2017

Het jaarverslag staat gepubliceerd op de website. Er zijn geen vragen. Het jaarverslag wordt goed gekeurd.

3: Jaarverslag 2017-2018

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 31 maart. Wij houden dit ook zo aan.

Bestuur: Het bestuur is gelijk gebleven : Jacco (voorzitter), Margo (secretariaat),Suzanne (penningmeester), Marium (notulist).

Trainers: Er zijn 3 trainers : Lilian, Jos en Ruud. Jos is dit jaar vertrokken. Tom is daarvoor in de plaats gekomen.

Dit jaar hebben we dus gedurende het jaar een wissel gehad bij onze trainers. Jos heeft halverwege het jaar de club verlaten. Tom Middelhuis is m.i.v. september 2018 nieuw als trainer. Wij zijn dubbel blij met Ton. Hij geeft nieuwe inspiratie en daarbij is het niet zo heel gemakkelijk nieuwe trainers te vinden.

Trainingen: Wij hebben nog steeds 2 trainingen: nl : Sneeuwfit op zondag en de Nordic gidsgroep op maandag.

Trainingsopkomst: Deze is bij beide groepen vrij stabiel. Dit is belangrijk voor financiën. Vooral de maandag NW groep is erg trouw.

Activiteiten 2017-2018

  • 3 juni         wandeling Kampina
  • 9 juli          fietstocht Doesburg
  • 24 nov       wandeling rond Arnhem
  • 16 dec       jaarvergadering.

De voorzitter bedankt de leden van de activiteitencommissie.

De bedoeling was om in het najaar 2018 een Wadloop activiteit te organiseren. Door ongunstig tei was dat niet mogelijk. Anita gaat een lijstje maken wanneer het getij in het najaar 2019 goed is voor een wandeling. Mogelijk staat hij dan volgend jaar op de agenda.

4: Financiën

Financieel jaarverslag 2016-2017: Ondanks het negatieve resultaat over dit boekjaar ziet het er gezond uit.

Retributie NSV – Terug gave skivereniging wordt ieder jaar minder. Het is nu nog € 38. Dit kan verhoogd worden als leden een ski verzekering afsluiten bij de NSV. Per lid krijgen we daar 10 euro voor.

Suzanne geeft aan dat er ,ondanks de teruglopende retributie, toch voordelen zijn aan het lidmaatschap. We hebben o.a. ondersteuning gekregen met de privacy wetgeving. We hebben ledenverzekering bij trainingen en activiteiten. En een aansprakelijkheid verzekering voor de bestuursleden. Het wordt wel belangrijker dat we inkomsten halen uit opkomst bij trainingen nu de retributie terug loopt.

Trainingsopbrengst. Jacco geeft aan dat de trainingenopbrengst met deze opkomst voldoende zijn. Uitgave voor de trainingen zijn dit jaar wel hoger. Ton is iets duurder dan Jos (en hij komt ook iedere keer. )

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het gemaakte financiële jaarverslag.

Er zijn geen reacties en vragen. Het jaarverslag wordt hiermee goedgekeurd. Volgt decharge voor de penningmeester Suzanne

5: Kascommissie

Deze bestond dit jaar uit Elbert Borren en Peter Eijsink

Elbert dankt dat we rekening houden met de in/uitwedstrijden van zijn voetbalvoorkeurs club FC Utrecht. Hij waardeert dit ten zeerste.

Elbert geeft aan dat er een negatief resultaat is van € 575,75 euro. Maar aangezien de reserve € 7107,94 bedraagt ziet hij geen problemen.

Elbert Borren en Peter Eijsink blijven ook voor volgend jaar beschikbaar als kascommissie.

6: Plannen en activiteiten voor volgend jaar.

De prijzen voor de strippenkaarten blijven gelijk. Er zijn geen financiële wijzigingen.

Wel stelt de voorzitter voor om de inkomsten van de “ vrienden van Sint Bernard” gelijk met het jaar mee laten lopen. Dus begin is ook op1 januari Net als de aftrek van 2 strippen van de strippenkaart.

Voorlopig geplande activiteiten:

  • Fietstocht in Gelderland bij Harderwijk.
  • 1 of 2 wandelingen nl in voor- en/of najaar.
  • Mogelijk een wadloop activiteit

De activiteitencommissie vraagt om op tijd door te geven als je mee wilt doen met een activiteit. Zij staan tijdig aangegeven op de website.

Communicatie

Jacco stelt voor om alle mededelingen voortaan alleen op de website te melden. Iedereen moet dus regelmatig op de website kijken om op de hoogte te blijven.

De leden geven echter aan dat een aankondiging per nieuwsbrief beter werkt dan zelf op de website dit in de gaten te moeten houden. De nieuwsbrief zal daarom blijven.

7: Rondvraag:

Mariëtte. : Er staan voor het jaar 2016/2017 geen bestuurskosten op het financieel overzicht. Dit jaar weer wel. En zij vindt dit terecht. Zij pleit er voor dat het bestuur ook dit jaar er weer gebruik zal maken. De leden zijn het er mee eens. Applaus volgt.

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8: De voorzitter sluit de vergadering om 11.45uur.